Om Westic fastigheter AB

Westic fastigheter AB

Westic Fastigheter grundades 1997 och är en av Sveriges privata fastighetsägare.

Westic Fastigheter avser att med hyresrätten som upplåtelseform långsiktigt utveckla tilltalande boendemiljöer i utvalda tillväxtregioner. Vi har vår verksamhet koncentrerad till Västsverige och har idag fastigheter på attraktiva orter såsom i Göteborg, Stenungsund och Trollhättan.

Westic Fastigheter förvaltar cirka 300 bostäder samt därtill hörande kommersiella lokaler. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 25 000 kvm.

Westic Fastigheters avsikter är att utveckla, äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet skall ge en god och långsiktigt avkastning på investerat kapital till en väl avstämd risknivå.

Affärsidé

Westic:s affärsidé är att långsiktigt utveckla, äga, förvalta och förädla ett fastighetsbestånd i utvalda svenska tillväxtregioner och där erbjuda kundanpassade bostäder och lokaler.

Vision

Westic Fastigheter ska alltid vara hyresgästens första val och som hyresvärd vara erkänd som en kompetent fastighetsägare och som arbetsgivare erbjuda goda utvecklingsmöjligheter och en bra arbetsmiljö för sin personal.

Strategi

Affärsstrategi

Aktiv affärsutveckling avser att generera mervärden genom kundvård, köp, fastighetsutveckling och fastighetsförädling.

Organisationsstrategi

Westic Fastigheter ska arbeta i samverkan med hyresgästerna för att förbättra boendemiljöerna och medverka till att förbättra lokalhyresgästernas affärsmöjligheter och konkurrenskraft.

Hållbarhetsstrategi

Westic Fastigheter ska arbeta för att säkerställa en långsiktigt låg miljöbelastning med vidmakthållen hög kvalitet på bolagets produkter och tjänster.

Personalstrategi

Våra kunder ska bli vänligt och professionellt bemötta och servicenivån ska vara hög. Medarbetarnas kompetensutveckling ska

Westic Fastigheters engagemang på miljöområdet är en investering i förtroende hos nuvarande och presumtiva hyresgäster.

Vår Miljöpolicy

Westic Fastigheters huvudsakliga verksamhet är att långsiktigt äga, utveckla samt förvalta bostäder och lokaler. Användningen av energi och material, utsläppen till luft och vatten samt avfall är Westic Fastigheters största negativa påverkan på miljön.

Westic Fastigheter arbetar kontinuerligt för att minimera och förebygga påverkan på miljön genom:

 • Fortlöpande vidareutveckling med målsättningen att ständigt förbättra vårt miljöarbete.
 • Minska användningen av energi i våra fastigheter.
 • Vid ny-, till och ombyggnad ska utnyttjandet av icke förnyelsebara resurser minimeras.
 • Minimera användningen av miljöfarliga ämnen och icke förnyelsebara material.
 • Skapa goda förutsättningar för källsortering och återvinning av restprodukter och avfall.
 • Krav enligt lagar och förordningar ska alltid anses vara lägst nivå som alltid ska uppfyllas.
 • Stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet via utbildning och information.

Riskbegränsningar

Westic Fastigheter begränsar risken genom att:

 • Högst 30 procent av hyresintäkterna ska komma från fastigheter i kommuner med färre än 15 000 invånare
 • Räntetäckningsgraden ska ej understiga 1,5 gånger

Kunder

Westic:s utsikter att realisera de finansiella målsättningarna är i första hand beroende av nöjda kunder, som känner att de får ett gott utbyte för sina pengar.

Detta kan vi förverkliga genom att erbjuda effektiva bostäder och lokaler som tillgodoser kundens krav och behov samt därtill även förmå erbjuda olika former av tilläggstjänster som frambringar mervärden.

Riskanalys

Fastigheter är en långsiktig affär där efterfrågan på bostäder och lokaler påverkas av konjunkturen och sysselsättningen. Fastighetsförvaltning fordrar långsiktiga välplanerade beslut. Möjligheterna att påverka resultatet är i det korta perspektivet är begränsade.

Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i marknadsränta, refinansierings- och kreditrisker samt valutakurser. Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras av koncernledningen.

Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att:

 • trygga lång- och kortfristig kapitalförsörjning.
 • se till att den finansiella strategin är så utformad att en långsiktig och stabil kapitalstruktur uppnås och bibehålles.
 • åstadkomma optimalt finansnetto inom givna ramar för riskexponering.

Organisation

Westic Fastigheter har flera lokalkontor för att tillhandahålla en god service för våra hyresgäster. Förvaltningen av fastigheterna utförs till huvudsaklig del av egen personal. Närheten till service skapar säkerhet, lättillgänglighet och trivsel för hyresgästerna.

Ledning

Westic Fastigheters ledningsgrupp består av två personer inklusive verkställande direktören. Ledningsgruppen behandlar koncernövergripande och strategiska frågor.
Här hittar du en presentation av medlemmar i ledningsgruppen.

Ulf Hjörne
Styrelseordförande
076 – 104  63 90
ulf.hjorne@westicfastigheter.se
Patrik Hjörne
VD
076-104 63 91
patrik.hjorne@westicfastigheter.se

Styrelse

Westic Fastigheters styrelsegrupp består av tre personer inklusive verkställande direktören. Styrelsegruppen behandlar övergripande uppgiften för styrelsen är enligt denna att ansvara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter, så att aktieägarnas mål med innehavet uppfylls.

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av minst en och högst fem ledamöter samt högst fem suppleanter. Då ägarkretsen är begränsad ska styrelsen bestå av representanter från samtliga ägare.

Ulf Hjörne
Styrelseordförande
076 – 104  63 90
ulf.hjorne@westicfastigheter.se
Patrik Hjörne
VD
076-104 63 91
patrik.hjorne@westicfastigheter.se
Fredrik Hjörne
Styrelseledamot
076-104 63 91
fredrik.hjorne@westicfastigheter.se
© 2016 Westic fastigheter AB
Producerad av: Bozzanova AB
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.