Finansiella mål

Westic Fastigheters övergripande målsättning är att säkerställa koncernens kort- och långsiktiga kapitalförsörjning och att verka aktivt för att nå en låg refinansieringsrisk och hög flexibilitet avseende räntebindning och säkerheter.

Westic Fastigheters mål är:
  • Avkastning på eget kapital ska vara minst 10 procent
  • En räntetäckninggrad på minst 1,5 gånger

Icke finansiella mål

Icke-finansiella mål är att hos kunder, medarbetare, kapitalmarknad, media ska Westic Fastigheter vara erkänd som en kompetent fastighetsägare.

Definitioner

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital beräknas som summan av ingående och utgående balans dividerad med två.

Belåningsgrad

Räntebärande skulder i förhållande till fastigheternas bokförda värde vid periodens utgång.

Direktavkastning

Bruttoresultat i förhållande till genomsnittligt bokfört värde för fastigheterna. Direktavkastning för intjäningskapaciteten beräknas dock som intjäningskapaciteten i förhållande till bokfört värde för fastigheterna vid periodens utgång.

Driftsnetto

Hyresintäkter minus drifts- och underhållskostnader, tomträttsavgäld och fastighetsskatt.

Driftskostnader

Kostnader för el, uppvärmning, vatten, fastighetsskötsel, renhållning, försäkringar samt löpande underhåll minus debiterade tillägg för drift och underhåll.

Ekonomisk uthyrningsgrad

Hyresintäkter, hyresrabatter samt hyresförluster i förhållande till hyresvärde.

Ekonomisk vakansgrad

Bedömd marknadshyra för outhyrda ytor i förhållande till hyresvärde.

Fastigheternas bokförda värde per aktie

Fastigheternas bokförda värde i förhållande till antalet aktier vid periodens utgång.

Hyresintäkter

Debiterade hyror och ersättning för fastighetsskatt minus hyresförluster och hyresrabatter.

Hyresvärde

Hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för outhyrda ytor, hyresrabatter och hyresförluster.

Justerat eget kapital

Redovisat eget kapital minskat med (föreslagen) utdelning.

Kassaflöde från rörelsen

Resultat före skatt minus orealiserade värdeförändringar justerat för realiserade värdeförändringar på fastigheter, poster som inte ingår i kassaflödet från rörelsen och betald skatt.

Lokalslag

Ytorna fördelade efter hur de används.

Realiserade värdeförändringar

Värdeförändringar under innehavstiden som realiseras vid försäljning.

Räntetäckningsgrad

Resultat före skatt minus orealiserade värdeförändringar samt finansnetto i förhållande till finansnetto.

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder vid periodens utgång i förhållande till eget kapital.

Soliditet

Eget kapital inklusive minoritetsintresse vid periodens utgång i förhållande till totala tillgångar.

Underhåll

Åtgärder som syftar till att upprätthålla en fastighet och dess tekniska system. Avser planerade åtgärder som innebär utbyten eller renovering av byggnadsdelar eller tekniska system. Även hyresgästanpassningar ingår här.

Ytfördelning

Med fördelning per lokalslag menas att ytorna i fastigheten är fördelade efter hur de används. Fördelning görs på kontor, bostäder, affärer, hotell, projekt samt industri och lager. Med fördelning per fastighetskategori menas att den typ av yta som svarar för den största andelen av den totala ytan avgör hur fastigheten definieras. En fastighet med 51 procent kontorsyta betraktas således som en kontorsfastighet.

Uthyrningsgrad

Uthyrd yta i förhållande till total uthyrbar yta vid periodens utgång.

Vakansgrad

Vakant yta i förhållande till total uthyrbar yta vid periodens utgång.Övervärde fastigheter
Skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde av fastigheter justerat för den latenta skatteskulden. Med marknadsvärde menas det interna värdet.

Överskottsgrad

Bruttoresultat i förhållande till totala hyresintäkter.

Riskbegränsningar

Westic Fastigheter begränsar risken genom att:

  • Högst 30 procent av hyresintäkterna ska komma från fastigheter i kommuner med färre än 15 000 invånare
  • Räntetäckningsgraden ska ej understiga 1,5 gånger
© 2016 Westic fastigheter AB
Producerad av: Bozzanova AB
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.