Information för hyresgäster

Boendeinformation

En bra boendemiljö är grundläggande för att du ska trivas. Du som hyresgäst kan själv på ett aktivt sätt bidra genom hänsyn och omtanke mot såväl hyresgäster som hyresvärd. Informationen enligt nedan tillhandahåller vi för att underlätta för dig m vad som gäller inom Westic Fastigheters bestånd. Om du är osäker så är du välkommen att ta kontakt med oss.

Avfall & källsortering

Det ingår i Westic Fastigheters miljöpolicy att sophantering och återvinning sker på optimalt sätt. Du som hyresgäst har ansvar för att ta hand om utsorterat återvinningsmaterial och miljöfarligt avfall och att se till att det hamnar på rätt ställe – antingen i fastigheten, på en återvinningsplats eller på en av kommunens återvinningsstationer. Vi kan inte nog påpeka vikten av att du sorterar ditt avfall rätt, dels för att skona miljön men också för att sophämtningsavgifterna fördyras om sorteringen inte är den rätta.

Källsorteringen kan skilja sig något åt från kommun till kommun och från fastighet till fastighet beroende på respektive kommuns avfallspolicy. Det är förmodligen bara en kort tidsfråga innan sopnedkast är ett minne blott.

Där sopnedkast finns ber vi dig försluta soppåsen väl innan du slänger den för att förhindra stopp i nedkast och olägenheter i soprum. I sopnedkasten får endast hushållsavfall slängas, övrigt avfall som tidningar, kartonger, wellpapp, glas, porslin, metall, möbler, elektroniskt material m.m. skall lämnas till kommunens återvinningscentral om inte kärl finns för dessa fraktioner i fastigheten.

I de flesta av våra fastigheter finns det separata sopkärl för tidningar, papper, kartonger och glas. Råder det osäkerhet om hur sorteringen skall gå till i just din hyresfastighet, ber vi dig kontakta kommunen, kundtjänst eller fastighetsvärden i området.

Vi ber dig också att hålla rent och snyggt i våra miljöstationer så att råttor, möss, fåglar och andra skadedjur inte kommer åt avfallet.

Avflyttning

Här finner du lite generella uppgifter om vad som gäller vid avflyttning.

Adressändring

När du flyttar är du skyldig att anmäla din nya adress. Anmäl din nya adress till posten. Det kan du göra direkt på www.adressandring.se eller gå till posten och hämta en blankett.

När du anmäler dig till adressändring informeras följande myndigheter:

 • Allmänna försäkringskassan
 • Kommunala förvaltningar
 • Landsting
 • Pliktverket
 • Skatteregistret
 • Person- och adressregistret (SPAR)
 • Svenska kyrkan
 • Vägverkets bil- och körkortsregister

Tips! du bör själv meddela
Glöm inte att meddela dina släktingar, vänner och andra kontakter såsom tidningar, bokklubbar, kontokortsföretag, bank- och postgiro, försäkringsbolag samt föreningar att du har flyttat.

Städning

I samband med en flytt är städningen av lägenheten en av många praktiska saker att ta hand om. Vi har därför upprättat en checklista som hjälpmedel och några tips som kan underlätta.

Vi uppmanar Dig att använda miljömärkta rengöringsmedel och att inte överdosera med tanke på miljön.

Lägenhetsbesiktning

I anslutning till uppsägningen ska en lägenhetsbesiktning alltid ske. Du är skyldig att kontakta oss för besiktning av lägenhet och förråd, snarast efter att du fått din uppsägningsbekräftelse.

Före besiktningen måste du tänka på följande

 • All utrustning som tillhör lägenheten (dörrar,hatthyllor, gardinbeslag osv) måste finnas i lägenheten vid besiktningen.
 • Parkettgolv och golv i våtutrymmen (badrum,kök, toalett) får inte vara dolda av heltäckande mattor.
 • Vid skador eller onormalt högt slitage på lägenheten blir ni ersättningsskyldig.
 • Om städningen utförts bristfälligt kommer Du att debiteras för städningen av lägenheten.

Visa din lägenhet

Ingen vill flytta in i en lägenhet utan att först titta på den. Enligt hyreslagen måste du därför låta intresserade och eventuellt blivande hyresgäster få se din lägenhet. Under uppsägningstiden kommer du att bli kontaktad av bostadssökande. De har sedan tid på sig för att se lägenheten och besvara erbjudandet. Ni kommer själva överens om tid för visning.

Tänk därför på att det är viktigt att du uppger rätt telefonnummer vid uppsägning.

El

Vid flytt är det mycket att tänka på.
Du ska teckna el-abonnemang på den nya adressen och avsluta ditt gamla abonnemang eller så kan du eventuellt ta med ditt nuvarande avtal till din nya adress.

Ditt elbolag behöver information om Din flytt och hur lång tid i förväg kan skilja sig åt mellan de olika bolagen. Kolla med ditt elbolag när de senast behöver en flyttanmälan.

Nätägare:
För att elen ska kunna distribueras hem till dig betalar du alltid en elnätsavgift till den som äger elledningen (nätleverantören). Nätleverantören kan du inte välja eftersom elnät är en monopolverksamhet och det bara finns en nätägare inom varje område.

Elleverantör:
Du kan däremot fritt välja elleverantör, vilken är det företag du köper elen av. Du kan även fritt byta elleverantör.

Vad påverkar priset?

 • Spotpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool.
 • Politiska beslut
 • Vädret, m.m.

Att tänka på!
Du kan själv påverka hur mycket du betalar dels genom att teckna ett bra avtal och dels genom att spara energi.

Garage & Parkeringsplatser

Glöm inte att även säga upp eventuell garage eller parkeringsplats.

När du flyttar eller vid uppsägning besiktigar Westic Fastigheter garage eller parkeringsplats. Ibland finns en föreslagen tid för besiktning i din uppsägningsbekräftelse. Om denna tid inte passar dig måste du omgående ringa och meddela detta.

Vi rekommenderar er att närvara på besiktningen för att undvika missuppfattningar och oklarheter som kan uppstå i samband med synen av garagets skick och bruk.

Tänk på att det är du som ansvarar för städningen när du flyttar. Om städningen utförts bristfälligt kommer Du att debiteras för städningen av lägenheten.

Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

Kontraktuppsägning

Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Enligt hyreslagen är du även skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster.

Om Du t ex vill flytta den 1 juli måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 31 mars.

Lägenheten lämnas senast kl 12:00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Infaller denna dag på en lördag, söndag eller helgdag kan Du flytta ut första vardagen därefter.

Om du inte hittar ditt hyresavtal kan du ladda ner en blankett för uppsägning här.

Uppsägning av avtal

Blankett för uppsägning av hyreskontrakt hittar du under fliken Blanketter. Viktigt att ange telefonnummer för visning av lägenheten. Vi ser gärna att Du anger orsak till varför du flyttar ifrån oss.

Nycklar

Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar! Om inte alla nycklar lämnas in debiteras du för ett byte av lås. Detta gäller även för tvättlås och elektroniska låsbrickor.

Nycklarna lämnas till besiktningsman alternativt fastighetsvärd senast klockan 12.00 på avflyttningsdagen. Infaller denna dag på en lördag, söndag eller annan helgdag, ska nycklarna lämnas innan klockan 12.00 första vardagen efter helgen. Detta gäller om inte annat avtalats.

Brandvarnare

En extra trygghet för dig själv som kan rädda liv är att du, om det inte redan finns, inhandlar brandvarnare i din lägenhet. Men se till att den fungerar!

Skötsel av brandvarnare

 • Testa den åtminstone en gång per månad.
 • Rengör den regelbundet med en lätt fuktad trasa eller genom att dammsuga den.
 • Byt batteri så snart det behövs.

Cyklar & Barnvagnar

Cyklar, barnvagnar, pulkor, dörrmattor m.m. får endast ställas i särskilt anvisade utrymmen.
Fråga din fastighetsvärd var dessa finns.

Cyklar, barnvagnar, pulkor, dörrmattor m.m. får inte ställas i trapphus. De står då i vägen vid städning, försvårar framkomligheten för post- och tidningsbud och blockerar vägen för räddningstjänsten, vid en eventuell utrymning och för sjuktransporter.

Dörrmattor

Dörrmattan ska placeras på insidan av lägenhetsdörren för att vi enklare ska hålla trapphuset rent och välskött. Detta minskar även risken för brand i trapphuset!

En dörrmatta tar mycket lätt eld vilket kan leda till att branden sprider sig via ytterdörren och in i din bostad på kort tid.

Hyran

Din hyra ska betalas förskottsvis och ska vara Westic Fastigheter tillhanda senast den sista vardagen i varje månad. Hyresavierna kommer till dig kvartalsvis, en per månad. Hyran kan betalas in antingen via internet, bankgiro.

Vårt bankgironummer är 404-2826.

Betalar du via internet måste du tänka på att ange rätt månads referensnummer (OCR) som finns längst ned till vänster på hyresavin.

Tänk på att betala hyran i tid. Försenad eller obetald hyra kan leda till uppsägning av hyresavtalet!

Om vi inte får in hyran i tid skickas ärendet direkt vidare till inkasso, vilket medför en extra avgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om du inte betalar inkassokravet, överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Avstår du från att betala deras krav, riskerar du att få en betalningsanmärkning och bli av med ditt hyreskontrakt.

Om du av någon anledning inte skulle få någon hyresavi från oss, måste du direkt ta kontakt med oss, för du är ändå alltid skyldig att betala din hyra.

Inflyttning

Här finns lite generella uppgifter om vad som gäller vid inflyttning.

Adressändring

Vid inflyttning från lägenheten är du skyldig att anmäla din nya adress.

Anmälan om adressändring gör du genom att ringa Svensk adressändring på tfn 020-97 98 99 eller direkt via deras hemsida på www.adressandring.se

När du gör en anmälan om adressändring informeras nedanstående myndigheter:

 • Allmänna försäkringskassan
 • Kommunala förvaltningar
 • Landsting
 • Pliktverket
 • Skatteregistret
 • Person- och adressregistret (SPAR)
 • Svenska kyrkan
 • Vägverkets bil- och körkortsregister

Tips! du bör själv meddela
Glöm inte att underrätta dina släktingar, vänner och andra kontakter såsom tidningar, bokklubbar, kontokortsföretag, bank- och postgiro, försäkringsbolag samt föreningar att du har flyttat.

Lägenhetsbesiktning

Före din inflyttning sker en besiktning av lägenheten. Du kommer att meddelas en tid för besiktning. Vanligtvis sker inflyttningen den 1:e i månaden. Om den 1:e infaller på en helgdag, sker bytet första arbetsdagen efter helgdag.

I samband med inflyttningsdagen kommer du informeras om huset och området m.m.

El

Vid flytt är det mycket att tänka på.

Du ska teckna el-abonnemang på den nya adressen och avsluta ditt gamla abonnemang eller så kan du eventuellt ta med ditt nuvarande avtal till din nya adress.

Ditt elbolag behöver information om Din flytt och hur lång tid i förväg kan skilja sig åt mellan de olika bolagen. Kolla med ditt elbolag när de senast behöver en flyttanmälan.

Nätägare:
För att elen ska kunna distribueras hem till dig betalar du alltid en elnätsavgift till den som äger elledningen (nätleverantören). Nätleverantören kan du inte välja eftersom elnät är en monopolverksamhet och det bara finns en nätägare inom varje område.

Elleverantör:
Du kan däremot fritt välja elleverantör, vilken är det företag du köper elen av. Du kan även fritt byta elleverantör.

Vad påverkar priset?

 • Spotpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool.
 • Politiska beslut
 • Vädret, m.m.

Att tänka på!
Du kan själv påverka hur mycket du betalar dels genom att teckna ett bra avtal och dels genom att spara energi.

Garage & Parkeringsplatser

Beroende på i vilken av våra fastigheter du bor så kan det finnas garage och parkeringsplatser.

Önskar du hyra garage och/eller parkeringsplats så hittar du dem under ”fliken” Lediga parkeringsplatser.

Hemförsäkring

Vi på Westic Fastigheter uppmanar dig att teckna en hemförsäkring. Att ha en hemförsäkring är en viktig del av din trygghet då det är en synnerligen viktig försäkring. Den bör införskaffas även om du inte tycker du äger något av värde.

Hemförsäkringen består i själva verket av en stor mängd olika försäkringar som dels kan ersätta skador på din privata egendom och dels ge ersättning om du själv skadas eller blir skadeståndsskyldig.

Förutom ersättning för stulna eller förstörda ägodelar ger hemförsäkringen även ett rättsskydd, ett ansvarsskydd och ett överfallsskydd.

Kolla med ditt försäkringsbolag hur omfattande deras hemförsäkring är och välj den som bäst motsvarar dina behov.

Inflyttningsdag

Westic Fastigheter hälsar dig välkommen till oss och din nya lägenhet.

Du får tillträde till lägenheten kl 12:00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Om det är en lördag, söndag eller annan helgdag får du flytta in första vardagen därefter. Före din inflyttning har vi besiktigat lägenheten.
Westic Fastigheters försäkring täcker inte din egendom.

Kabel-TV & Internet

Inom Westic Fastigheters bestånd finns olika leverantörer av kabel-TV och internet.

I stort sett samtliga av Westic Fastigheters lägenheter har ett modernt kabel tv-nät.

Baskanalutbudet, som spänner över sport, nyheter och familjeunderhållning, bestäms utav leverantören. Oftast har leverantörerna olika former av tilläggspaket om du finner att basutbudet inte möter dina behov.

Dessutom kan du få bredband med hastighet upp till 100 Mbit/s beroende på leverantör.

Nycklar

Nycklarna erhålls utav besiktningsman alternativt fastighetsvärd senast klockan 12.00 på inflyttningsdagen. Om detta är en lördag, söndag eller annan helgdag, ska nycklarna lämnas innan klockan 12.00 första vardagen efter helgen. Detta gäller om inte annat avtalats.

Felanmälan på basutbudet, tilläggsutbudet, boxar och programkort sker till respektive leverantör.

Lägenhetsförråd

Till våra lägenheter finns det vanligtvis vinds- eller källarförråd. I dessa förråd får du av brandsäkerhetsskäl inte förvara brandfarliga ämnen eller dra in egen el där.

Undvik att förvara saker av större värden i förråden och stöldmärk dem gärna med personnummer.

Westic Fastigheter tar inget ansvar för det du förvarar i förrådet. Förvara inte ömtåligare saker direkt på golvet då de kan riskeras att bli fuktskadade. Det är förbjudet att ställa möbler, cyklar, pulkor och brännbara föremål i vinds- och källargångarna. Dessa får absolut inte tjäna som skräpupplag. Är gångarna blockerade, kan det försvåra en utrymning i händelse av brand.

Miljö- eller brandfarliga ämnen får inte förvaras i lägenhetsförråden.

Möbler, ”bråte” eller cyklar får inte förvaras i gångar eller korridorer enligt brandskyddsreglerna.

Detta förhindrar tillgängligheten även för andra hyresgäster.

Tips!

Förvara inte dina saker direkt på golvet. Detta minskar risken för fuktskador.

För att minska stöldrisken uppmanar vi dig att inte förvara stöldbegärlig egendom i lägenhetsförrådet. Vad som räknas som stöldbegärlig egendom kan du läsa om i villkoren för din hemförsäkring.

När du lämnar förråden, glöm inte att låsa ditt eget förråd, källar- eller vindsdörren samt att släcka belysningen.

Ombyggnad & renovering

Fastigheter åldras och slits. Förr eller senare måste saker och ting bytas ut eller renoveras. Tak kan behöva läggas om, fasader tvättas, målas, fogas om, fönster bytas ut, rör- el- och vattenstammar förnyas, trappuppgångar målas, badrummen få nya tät- och ytskikt eller nytt porslin m.m. Vid tillfällen när större arbeten måste utföras på fastigheten som kan påverka hyresgästerna negativt, ger vi i god tid upplysning om när så skall ske och när arbetet beräknas vara avslutat.

Paraboler & antenner

Parabol- eller TV-antenn får varken monteras på tak eller vägg eller sticka ut utanför balkongen. Den får bara placeras på balkonggolvet. Om du vill montera en antenn, måste du ha ett skriftligt godkännande av Westic Fastigheter till placeringen.

Om parabol- eller TV-antennen vållar problem måste den tas bort på din bekostnad.

Rökning

Inom Westic Fastigheter råder det rökningsförbud i allmänna utrymmen såsom trapphus, hissar, tvättstugor, källargångar, cykelrum. Ta hänsyn till allergiker och barn. Släng inte fimparna på marken!

Skadedjur & ohyra

Du är enligt hyreslagen skyldig att anmäla förekomst av möss, myror eller andra skadedjur i din lägenhet. Eventuellt kan det visa sig bli nödvändigt med sanering av bostaden. Kontakta Anticimex direkt. Numret hittar du på anslagstavlan, om du har frågor eller problem kring detta eller kontakta vår kundtjänst.

Skyltning

Entrédörren till lägenheten skall hållas fri från skyltar, lappar och andra meddelanden.

Skötsel & underhåll av lokalen

Det åligger hyresgästen att utföra och bekosta skötseln och underhållet av ytskikt på golv, väggar och tak jämte den av hyresvärden tillhandahållna inredningen. Hyresgästen svarar också för de skador som kan uppkomma på grund av åverkan på skyltfönster, entrédörrar och skyltar. Vid upptäckt av fel, brister eller skador såväl in- som utvändigt skall hyresgästen anmäla detta till vår kundservice.

Skötsel av bostaden

Så länge du bor i din lägenhet ansvarar du för skötseln av den. Det är viktigt att hålla den ren och fin. Ofta räcker sunt förnuft, enkla hjälpmedel, varmt vatten och miljövänligt klassade rengöringsmedel för att hålla den i gott skick. Men här följer ändå några goda råd och tips.

Taken i lägenheten kan vara besvärliga att rengöra och kan gärna bli flammiga om du ger dig på att rengöra dem. Det kan faktiskt vara bättre att avstå från tvättning av dem om de är jämt smutsade. Kontakta oss om du funderar på det.

Rengöring av väggarna beror på underlaget. Papptapeter kan endast dammtorkas. Är ytan plastbelagd, kan de rengöras med en lätt fuktad trasa. Samma gäller väggar som målats.

Golven är ömtåliga och skall behandlas varsamt. En avtorkningsmatta vid entrén förhindrar smuts att komma in som kan orsaka repor. Dammsugning och avtorkning med lätt fuktad trasa rekommenderas. Linoleumgolv och parkett tål inte mycket vatten. Rengöringsmedel skall användas sparsamt.

Sätt filttassar under dina möbler så skonar du golven från avtryck. Skall du flytta tunga möbler utan att repa golven eller störa grannarna under kan du lägga handdukar eller en matta under för att underlätta flyttningen.

I köket bör du hålla köksfläkt, filter och ventilationsdon rena från fett, annars riskerar du brand.

Rengör kyl och sval emellanåt och frosta av kylen och frysen regelbundet. Du får jämnare temperatur och minskar elförbrukningen. Du kan påskynda avfrostningen genom att ställa in ett kärl med varmt vatten i frysen. Men hacka eller skrapa inte bort isen, för då kan skador uppstå på kylrör och flänsar. Skydda golvet med tidningar eller handdukar vid avfrostningen.

Spis och ugn bör torkas av direkt efter användning för att undvika att fett och spill brinner fast. Glöm inte att då och då titta bakom spisen, för där kan samlas en hel del smuts.

I badrummet bör du emellanåt ta ner badkarsfronten för att göra rent under och bakom karet. Rensa då även avloppsbrunnen för att minska risken för stopp. Använd inte skurmedel för porslin och WC-stol utan milda rengöringsmedel, annars kan repor uppstå i emaljen. Ett miljövänligt alternativ är vin- eller citronsyra mot kalkavlagringarna.

Spola aldrig ned saker som kan orsaka stopp i avloppsrören. Du kan bli ersättningsskyldig om du spolat ned saker som inte hör hemma där och lett till stoppet.

Spalt- tallriks- och ventilationsfilter bör rengöras regelbundet för bästa luftcirkulation. Stängs tilluftsspjällen, försämras inomhusklimatet.

Be någon granne eller vän hälla vatten i alla vattenlås och golvbrunnar om du reser bort en lägre tid. Detta gör du för att undvika dålig lukt från avdunstade vattenlås.

Altan/uteplats

Den uteplats som tillhör lägenheten är den uteplats du har till ditt förfogande. Du får inte bygga ut den, bygga en altan eller hägna in din uteplats med staket eller häckar. Westic Fastigheter vill att varje område ska se enhetligt ut samt att det ska vara lätt för våra entreprenörer att sköta gemensamma gräsytor.

Löpande skötsel av balkong och uteplats ligger på dig som hyresgäst.

Snöröjning

Inför vintern

En vit jul är det många som drömmer om. Vi på Westic Fastigheter vet dock att det inte ”bara” är att njuta av snön. Gårdar och vägar måste plogas och sandas. Vi kan aldrig garantera att det är halkfritt när snön väl börjat falla. Ta det därför gärna lite försiktigt – för säkerhets skull.

Vid vilken tidpunkt plogar vi?
Westic Fastigheter har en generell riktlinje för vår snöröjning; när det fallit mellan fem och sju centimeter snö kallar vi på snöröjning. Finns det en möjlighet avvaktar vi tills snöfallet har lättat, men om det faller stora mängder snö så inleds snöröjningen i alla fall. Oftast sker sandning i samband med att snöröjning. Snöröjning och sandning påbörjas först inom våra mest trafikerade områden. Därefter sker snöröjning allt eftersom på våra övriga bostadsområden samt parkeringar.

Så fort vi kan
Vår ambition är att snöröjningen ska ske så snabbt som möjligt. Vi är dock inte ensamma om att vilja få snöröjning, vilket kan medföra viss fördröjning. Vid helgdagar och kvällar snöröjer vi vanligtvis inte entréer, källartrappor eller liknande.

Parkeringar/garage/carport
Vi snöröjer parkeringsplatser då två intilliggande platserna är tomma men inte närmre än 0,5 meter. Du är själv ansvarig för snöröjning på din parkeringsplats eller framför ditt garage/carport.

Alla vägar, trottoarer och gångbanor som har skylten ”vinterhålles ej” snöröjes och sandas inte.

Spara energi

Westic fastigheters största negativa påverkan på miljön består av nyttjande av energi och material, alstring av avfall och utsläpp till luft och vatten. Miljöfrågorna har hög prioritet och vi arbetar fortlöpande med att ständigt förbättra vårt miljöarbete. Till det hör att minimera energianvändningen i våra fastigheter. Men vi klarar inte det själva utan behöver få hjälp av dig som hyresgäst. Därför har vi här sammanställt en del råd och tips som kan hjälpa både oss och dig i detta vårt arbete.

Råd & Tips

Tänk på att släcka belysningen i de rum du inte vistas i och använd helst lågenergilampor.

Om du stänger av TV, video, stereo och dator med fjärrkontrollen drar de ström ändå. Slå av dem på strömbrytaren.

Dra ur sladden till alla elektriska apparater som inte används för tillfället.

Rengör kyl och sval emellanåt och frosta av kylen och frysen regelbundet. Dels får du en jämnare temperatur i dessa, dels minskar elförbrukningen.

Om du sänker din inomhustemperatur med en grad, minskas elkonsumtionen med fem procent. Nattetid kan man, utan att uppleva obehag, sänka temperaturen i rummen med ett par grader.

Är det för varmt i lägenheten, vädra inte bort värmen utan vrid ned termostaten. Låt inte fönster stå öppna hela dagen utan vädra snabbt, gärna med korsdrag under den kalla årstiden.

Spalt- tallriks- och ventilationsfilter bör rengöras regelbundet för bästa luftcirkulation. Stängs tilluftsspjällen, försämras inomhusklimatet.

Låt inte möbler och annat blockera elementen för bästa cirkulation.

Sätt för gardinerna eller dra ned rullgardiner eller persienner för att hålla inne värmen.

Var sparsam med varmvatten och duscha hellre än bada.

Diska inte under rinnande vatten, utan tappa upp i diskho eller kärl.

Låt inte kranar stå och droppa eller toalettstolar rinna, utan felanmäl det direkt till oss.

Säkerhet & trygghet

För Westic Fastigheter är närområdet kring bostaden en mycket viktig och betydelsefull miljö för allas trivsel därför arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra bostadsområden för ökad trivsel, säkerhet och trygghet. Vi arbetar därför på ett långsiktigt och hållbart sett. Vårt mål är att alla skall känna sig trygga att röra sig när man vill och var man vill i våra bostadsområden.

Utemiljön

För att skapa trivsel försöker vi åstadkomma bostadsområden som är hela och rena samt fria från skadegörelse, krossade fönster och klotter. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt och att vi bryr oss om vad som händer i bostadsområdet.

För att öka tryggheten i våra bostadsområden arbetar vi med att utforma dem så att de upplevs öppnare och ljusare. Vi försöker därför åtgärda trasiga lampor omgående och hålla vegetationen nere. För att skapa trygghet försöker vi utforma våra bostadsområden så att de uppmuntrar till socialt liv. Trygghet är något socialt och mycket mer komplicerat än belysning och öppna ytor.

Här spelar bl.a. våra lekplatser en viktig roll.

Westic Fastigheter anser att en bra lekplats bland annat ska tillgodose:

 • leksår
 • lekmaterial från natur och växter
 • lekmaterial som är formbart
 • ytor som ger möjlighet till motorikträning
 • en rimlig stor yta
 • en tilltalande attraktiv omgivning
 • bra vistelsemöjligheter för vuxna.

Kontakta vår kundtjänst om du upptäcker trasiga eller farliga lekredskap utomhus.

Inom säkerhetsområdet jobbar vi ständigt med att förbättra våra entréer, vindar, källare, tvättstugor, trapphus, cykelrum och garage genom säkra lås. Vissa områden är även försedda med porttelefon.

Du som hyresgäst kan själv på ett mycket aktivt sätt bidra till att inte försvåra både för Räddningstjänsten och dig själv och övriga hyresgäster att ta sig in eller ut ur fastigheten om brand skulle inträffa. Detta genom att inte blockera entréerna och trapphusen med barnvagnar, cyklar, pulkor och annat. Dörrmattor i trapphuset är förbjudet p.g.a. brandrisken.

Westic Fastigheter följer även de lagar och bestämmelser som myndigheterna slår fast som t.ex. systematiskt brandskyddsarbete.

Inomhusmiljö

Kontrollera regelbundet dina elektriska apparater så att de inte samlat damm och att sladdarna är felfria och dra ur kontakten när de inte längre används. Använd timer t.ex. till kaffekokaren.

Var försiktig med levande ljus. Lämna dem inte obevakade och använd ljusstakar i metall.

Rengör köksfläkten ofta så inte fett kan droppa ned på spisen och antändas. Har du småbarn hemma, se till att mediciner, färger, lösningsmedel och andra farliga ämnen placeras utom räckhåll för dem.

Hemförsäkring

Vi uppmanar dig också att skaffa en hemförsäkring om olyckan skulle vara framme. Om dina privata ägodelar skulle skadas vid brand, inbrott eller översvämning i fastigheten eller i din lägenhet, täcker inte vår fastighetsförsäkring detta. Det samma gäller om du orsakar en skada som du kan bli ersättningsskyldig för till oss. Då kan det vara gott att ha en hemförsäkring.

Trivselregler

Alla hyresgäster skall trivas i våra hus och bostadsområden. Det innebär att man måste visa respekt och hänsyn för varandra och undvika störningar framför allt mellan klockan 22.00 och 07.00. Brister man i detta kan man i värsta fall mista besittningsrätten till lägenheten. Westic Fastigheter har därför satt upp ett antal trivselregler som man bör tänka på som hyresgäst för att umgänget och trivseln i våra bostadsområden skall bli bästa tänkbara.

Mellan kl 22.00 och 07.00 bör man alltså ta extra hänsyn till sina grannar eftersom de flesta då sover och vill ha nattro. Mellan dessa klockslag får det inte förekomma några störningar.

Tänk på att:

 • Inte ha för högt ljud på TV:n, radion eller stereon. Använd hörlurar om du vill ha högre ljudvolym.
 • Inte borra i väggarna.
 • Inte tappa upp eller tömma ut stora mängder badvatten.
 • Inte klampa omkring på golven i lägenheten med hårda skor, flytta möbler, springa, leka eller smälla i dörrarna i trapphusen. Tänk också på att du som hyresgäst har ansvar för hur dina gäster uppträder både i lägenhet, trapphus och på gården.
 • När du skall ha fest är det en god regel att informera grannarna i förväg och att gradvis sänka volymen under kvällens förlopp.

Vad beträffar balkongen är det en del saker du skall tänka på:

 • Det är inte tillåtet att piska mattor eller skaka sina sängkläder där. Använd mattpiskstället eller piska eller skaka dem på gården.
 • Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkongen eller fönster. Utslängd mat drar till sig råttor, möss och andra skadedjur.
 • Du får inte grilla på balkongen, främst av brandsäkerhetsskäl, men även rök och os kan vara besvärande för övriga hyresgäster.
 • Parabolantenn får inte sättas upp på balkongräcke eller fasad. Sätter du upp den utan tillstånd, riskerar du att få den nedmonterad på egen bekostnad.
 • Cyklar, barnvagnar, pulkor, möbler m.m. får inte placeras i trapphus, korridorer eller källargångar utan skall förvaras antingen i lägenhetsförråden eller speciellt anvisade utrymmen för dessa. Dels kan de utgöra hinder vid brandutrymning eller för ambulanspersonal, tidnings- och postbud, dels försvårar det städpersonalens arbete.

Tvättstugan

Westic Fastigheter har för allas trevnad regler för tvättstugan. Därför är det viktigt du lär dig reglerna samt för grannsämjans skull att du respekterar dessa regler.

Vi på Westic Fastigheter hoppas att ni ska trivas!

Tvättstugan har du gemensamt tillträde till och ansvar för! Detta innebär att ni själva städar upp i tvättstugan efter att ni använt den.

Tidsbokning kan skilja sig mellan de olika tvättstugorna allt ifrån isättning av cylinderlås till elektronisk bokning efter önskad tid och dag. Det är inte tillåtet att ta någon annans tvättid och det är förbjudet att boka tid för sina vänner eller bekanta. Om torkrum finns får utnyttjas en timma efter avslutad tvättid.

Torka av tvättmaskinerna och rengör tvättmedelsfacket.

Överdosera ej med tvättmedel. Det blir inte renare tvätt utan bara kostsamt och en större miljöbelastning.

Tvättpåse tvingas du använda vid tvätt av bygel-BH så att inte värmeslingorna i maskinerna skadas.

Rengör filtren i torktumlare/torkskåp från ludd och smuts, rengör torkrum.

Efter avslutat tvättpass, se till att alla fönster är stängda och ljusen släckta.

Rökning är som i alla gemensamma utrymmen förbjuden.

Barn får endast vistas i tvättstugan i vuxens sällskap.

OBS! Mattor får INTE tvättas här.

Felanmälan sker via kundtjänst.

Utomhusmiljö

Vi arbetar hela tiden med förbättringar av gårdsmiljön för ökad trivsel. Gården är inte bara en samlingsplats för hyresgästerna utan utgör också ofta en lekplats för barnen. Av säkerhets- och hänsynsskäl har vi därför infört förbud mot all motorfordonstrafik inom området förutom på allmän väg och gator. Mopeder och motorcyklar skall ledas in med avstängd motor och får ej ställas upp i källarutrymmen av säkerhetsskäl och risk för oljespill.

Har du hyrt parkeringsplats, var noga med att ställa upp fordonet inom uppmålad ruta. Det är inte tillåtet att hyra ut sin p-plats eller garage i andra hand. Som hyresgäst får du inte ställa upp ditt eget fordon på besöksparkeringen av bekvämlighetsskäl. De är endast reserverade för besökande till fastigheten. Fordon som inte är i kördugligt skick får inte ställas upp på parkeringen.

Var rädd om träd, planteringar och övrig gemensam utrustning på gården och skräpa inte ned utan använd utställda papperskorgar.

Alla tycker inte om husdjur och vissa är allergiska mot eller rädda för dem. Som hund- eller kattägare har du ansvar för ditt husdjur. Hundar skall därför alltid hållas kopplade inom området och både de och katterna får inte rastas inom området. Det är ditt ansvar att se till att de inte förorenar. Barnens lekplatser brukar vara populära tillhåll framför allt för katter. Ta med dig avfallspåse om olyckan skulle vara framme.

Hundägare skall också se till att hunden inte står och skäller på dagarna och stör grannarna när du inte är hemma.

Kattägare bör se till att katten är rumsren och använda kattlåda med speciell sand. Emellanåt händer det tyvärr att kattägare spolat ned sanden i toaletten, vilket orsakat totalstopp i avloppet eftersom sanden sväller i kontakt med vatten. Detta är inte tillåtet och kan få tillföljd att du blir ersättningsskyldig för avloppsrensningen eller eventuella översvämningsskador. Släng istället kattsanden i noga tillsluten påse bland hushållssoporna.

Se även Säkerhet & Trygghet

Utrymmning & brandskydd

Du som hyresgäst ska kunna känna trygghet och säkerhet i våra bostäder och därför arbetar vi kontinuerligt med förbättringar i dessa områden. Vi är måna om att följa de lagar och bestämmelser som myndigheterna uppställer. Systematiskt brandskyddsarbete är ett sådant där vi, ihop med Räddningstjänsten och minst en gång per år, punkt för punkt checkar av vår kontrollista.

Du som hyresgäst kan själv på ett mycket aktivt sätt bidra till att inte försvåra både för Räddningstjänst och ambulanspersonal att ta sig in eller ut ur fastigheten om brand skulle inträffa. Detta genom att inte blockera entréerna, trapphusen, vinds- och källargångar med barnvagnar, cyklar, pulkor, möbler och brännbart material.

Ett trapphus kan mycket snabbt bli rökfyllt. Finns det då hinder i vägen i form av barnvagnar eller cyklar kan det innebära fara för livet både för dig själv och dina grannar. Om vi påträffar sådana hinder kommer vi utan förvarning att avlägsna dem.

En extra trygghet för dig själv som kan rädda liv är att du, om det inte redan finns monterat, inhandlar brandvarnare i din lägenhet. Men se till att de fungerar! Testa dem åtminstone en gång per månad och byt batteri om så behövs. Kontrollera också regelbundet dina elektriska apparater så att de inte samlat damm och att sladdarna är felfria och dra ur kontakten när de inte längre används. Använd timer t.ex. till kaffekokaren.

Var försiktig med levande ljus. Lämna dem inte obevakade och använd ljusstakar i metall.

Rengör köksfläkten ofta så inte fett kan droppa ned på spisen och antändas. Har du småbarn hemma, se till att mediciner, färger, lösningsmedel och andra farliga ämnen placeras utom räckhåll för dem. Vi uppmanar dig också att skaffa en hemförsäkring om olyckan skulle vara framme. Om dina privata ägodelar skulle skadas vid brand, inbrott eller översvämning i fastigheten eller i din lägenhet, täcker inte vår fastighetsförsäkring detta. Det samma gäller om du orsakar en skada som du kan bli ersättningsskyldig för till oss. Då kan det vara gott att ha en hemförsäkring.

Åtkomst till er lägenhet

Har du upptäckt något fel i din bostad, gjort en felanmälan om det till oss, men inte kan vara hemma vid tillfället när vi skall åtgärda bristen, måste du tänka på.

 • För det första måste du ge ditt medgivande till att vi får gå in med extranyckeln.
 • Tänk även på att låta eventuella extralås på dörren vara olåsta så att vi kan komma in i lägenheten.

Samma sak gäller om du åker bort på semester eller lämnar bostaden ett par dagar. Inträffar det då en vattenläcka eller dylikt kan vi åtgärda felet. Därför bör du lämna nyckeln till eventuellt extralås antingen till oss eller till någon granne du litar på och som vi kan ta kontakt med.

© 2016 Westic fastigheter AB
Producerad av: Bozzanova AB
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.